Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI M.I.A.S.T.O. BIAŁYSTOK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sławomir Mojsiuszko i Konrad Sikora, zwani w dalszej części Statutu Fundatorami, ustanowili aktem notarialnym fundację o nazwie M.I.A.S.T.O. BIAŁYSTOK zwaną dalej Fundacją.
2. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 46/1991, poz. 203 z p. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

6. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może zawierać logo Fundacji.

II. CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3

1. Budowanie wizerunku Białegostoku jako ośrodka miejskiego o wielkim znaczeniu historycznym i kulturalnym;

2. Odkrywanie i zachowanie historycznych wartości miasta;

3. Budowanie pozytywnego wizerunku mieszkańców Białegostoku;

 

 

 

4. Promocja Białegostoku w kraju i za granicą;

 

5. Animowanie i organizowanie imprez artystycznych i wydarzeń kulturalnych w Białymstoku;

 

6. Pomoc wszelkim organizacjom i grupom artystycznym, kulturalnym; oświatowym i naukowym uczestniczącym aktywnie w życiu miasta Białegostoku;

 

7. Popularyzacja wiedzy o Białymstoku;

8. Rozwój wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, wiążących się z Białymstokiem

9. Utrzymywanie więzi z emigracją pochodzącą z Białegostoku. Wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu;

10. Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;

11. Organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń;

12. Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym; opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji;

13. Działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne;

14. Organizowanie i finansowanie konkursów;

15. Działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji; programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji;

16. Działania i realizację programów na rzecz dzieci i młodzieży;

17. Działań na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia;

18. Organizacja i prowadzenie funduszu rozwoju lokalnego

19. Animowanie i obsługa partnerstw lokalnych

III. SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ

§ 4

1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Oprócz tego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy, koncerty itp.
b) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych,
c) organizowanie happeningów,
d) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych,
e) organizowanie dyskusji, debat i spotkań otwartych
f) współpracę z innymi organizacjami na terenie RP i zagranicą
g) działalność edukacyjną: wspieranie i współudział w pracach naukowych i projektach kulturalnych
h) organizowanie konferencji i seminariów akademickich;
i) aktywizowania mieszkańców, prowadzenie aktywnych programów wspierających rozwój Białegostoku
j) prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej.
k) prowadzenia działalności gospodarczej

3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 5

 1. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 200 złotych – która stanowić będzie fundusz założycielski, oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
 3. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,
  c) programów Unii Europejskiej,
  d) dochodów z aktów nieruchomości i praw majątkowych,
  e) zbiórek i innych imprez publicznych,
  f) odsetek i depozytów bankowych.
  g) Prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich formach przewidzianych prawem;
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w, walucie Polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 5. Fundacja może lokować swoje oszczędności w papierach wartościowych (akcje, obligacje itp.)

§ 6

1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

§ 7

 1. Dochód fundacji w całości przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji i pokrycie jej kosztów.
 2. Fundacja nie ma prawa udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 8

1. Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji zwana dalej “Radą”,
– Zarząd Fundacji zwany dalej “Zarządem”.

RADA FUNDACJI
§ 9

 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych oraz organem kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§ 10

 1. Rada Fundacji składa się od 3 do 11 członków. Pierwszy skład Rady powołają Fundatorzy.
 2. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
 4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 11

1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:

– dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub –
– swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
2. Osobę prawną przyjęta w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.
3. Decyzja Rady w przedmiocie określonym w ust. 1 zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 12

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwila śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

– złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady
– istotnego naruszenia postanowień statutu
– niepełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok

3. Uchwała Rady, o której mowa w ust.2 zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 13

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 2. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.

§ 14

Regulamin pracy Rady uchwala i zmienia Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 15

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje wszystkim członkom Rady.

2. Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych członków Rady lub osoby trzecie.

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 16

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym

§ 17

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

§ 18

Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

– podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub połączenia z inną fundacją,

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

– ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

– wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

– zatwierdzanie programów działania Fundacji,

– uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

– rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium,

– występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

– wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

– sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji

§ 19

Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonują Fundatorzy.

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę. Do momentu powołania Rady rolę Zarządu pełnią Fundatorzy.

2. W skład Zarządu powołanego przez Radę musi wchodzić przynajmniej jeden z Fundatorów.

§ 21

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.

2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:

– złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu

– niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy

– istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji

3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Dla jej ważności wymagane jest ponadto, by za jej podjęciem głosowali wszyscy członkowie Rady będący jednocześnie Fundatorami.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

– uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji

– sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie

– sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

– ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji

– podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji oddziału lub filii Fundacji

§ 24

1. W sprawach przekraczających zwykłe czynności Fundacji Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Postanowienia aktów wewnętrznych Fundacji mogą przewidywać szczególny tryb podejmowania decyzji przez Zarząd.

§ 25

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są – w przypadku dwuosobowego składu Zarządu – każdy z członków Zarządu jednoosobowo. W przypadku szerszego składu Zarządu – samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu, w tym Wiceprezes jednocześnie.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu.

3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§ 29

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom – wskazanym przez Zarząd – których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

§ 31

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

Polub naszą stronę na Facebooku!Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok
+